Logo-Program-Transformasi-Sekolah-2025-TS25.png篮球场与活动中心1.jpg  新建体育与馆食堂.jpg 电脑室.jpg

学校转型计划(TS25)是马来西亚教育部为提高高品质学生和学校的供应量,使其符合我国当前教育需求而进行的努力的一部分

Program Transformasi Sekolah (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita.

根据2013-2025年马来西亚教育发展计划(PPPM)所包含的愿望,在实施管理和领导力以及学习与促进教育(PdPc)的教学法中应用最佳实践的策略。
TS25致力于通过以下方式产生卓越的人力资本:

一个有趣的学习环境。
由质量和有远见的领导与支持。
称职和有抱负的老师。
积极的社区承诺。

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui :

Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.
Disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan.
Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
Komitmen komuniti yang padu.

2025年学校转型计划目标(TS25)
应用概念和最佳PdPc实践。
通过对教学顾问和领导咨询师进行全面,结构化的培训来发展内部专家。
通过优先发展学生来发展有效的学习环境。
Objektif Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 
Mengaplikasi konsep dan amalan  PdPc terbaik.
Membangunan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan.
Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid.
教育部根据学校转型计划的三个目标,确定了2025年马来西亚所有学校必须实现的三个主要目标:

加强学校领导。
通过提高学习和便利化(PdPc)的质量,最大程度地发挥师生的潜力。
加强家长,社区和利益相关者的参与,以促进学生的成功。

Matlamat Program Transformasi sekolah 2025  (TS25)

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;

  1. Memantapkan kepimpinan sekolah.
  2. Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).
  3. Mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid.